Kursy Językowe bezpłatnie

Kursy językowe za darmo!!!

Zajęcia są całkowicie bezpłatne !

Liczba miejsc ograniczona!

 

Kursy z języka angielskiego i niemieckiego realizowane są  na poziomach A1-C2. Uczestnicy otrzymują podręczniki wraz z ćwiczeniami. Zajęcia kończą się uzyskaniem przez Uczestników Projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ).

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub tygodniowym. Tryb weekendowy: 30 spotkań, średnio 2 razy w tygodniu (weekend) po 4h lekcyjne, średnio przez 3 weekendy w miesiącu. Tryb tygodniowy: 60 spotkań średnio 3 razy w tygodniu po 2h lekcyjne.

Godziny zajęć  dobierane są w miarę możliwości indywidualnie do potrzeb każdej grupy

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze pomorskiego,
 • są w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej) lub osoby w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,
 • z własnej inicjatywy są zainteresowani zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.
 • wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy lub powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • emeryci i renciści w wieku 50 – 70 lat

Szkolenie  obejmuje:

 • 120 h. kursu podstawowego
 • 240 h. kursu rozszerzonego.
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe tj. podręcznik i ćwiczenia.

Po ukończeniu uzyskujesz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Egzamin TOEIC na zakończenie kursu.

 

REKRUTACJA NA KURSY JĘZYKOWE

Dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły
 2. 4 fotografie
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki /wymagane w przypadku szkoły policealnej/
 5. Kwestionariusz
  Pobierz kwestionariusz i dostarcz go do nas
Call Now Button